Villkor

 

Dessa leveransvillkor reglerar villkoren för bilköp av Auto Center AB

 

 1. Köp av bil
  Såväl näringsidkare som privatperson kan köpa och beställa fabriksnya bilar av Auto Center (bil kan levereras med avdragsgill moms)
 2. Köpeavtal / Beställnng
  Detta Avtal är bindande för båda parter när det undertecknats av köparen (om inte annat överenskommits) även insättning av handpenning bekräftar beställning. 
 3. Leverans av varan
  Leverans av varan skall ske inom avtalad tid. Såvida annat inte anges levereras bilen vid undertecknandet av köpeavtalet och dessa Leveransvillkor. leveranstider gäller med reservation för ändrade förutsättningar och omständigheter utanför leverantörens kontroll inklusive men inte begränsat till tulltaxor, prisjusteringar från leverantörer, varuknapphet, råvarupriser och skatter. 
 4. Slutbetalning och prisändring:
  Vid leverans skall köparen erlägga slutlikvid för bilen. Slutlikvid motsvarar bilens pris minus den av köparen tidigare erlagda handpenningen. Höjs skatter, tullar, växelkurser eller offentliga avgifter före leverans som påverkar bilens pris i förhållande till det pris som angavs i Auto Centers offert, skall köparen erlägga ett mot prishöjningen svarande pristillägg.
 5. Garantier och fel på varan,
  För nya bilar gäller full fabriksgaranti.
  Fel på varan regleras utförligt i 16-32 §§ konsumentköplagen. Frågor om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits då varan avlämnades, även om felet visar sig först senare. Säljaren svarar inte för fel som uppkommit därefter genom exempelvis vanvård, onormalt brukande i övrigt, förslitning av förbrukningsdetaljer, eller genom att bruksanvisning eller annan anvisning från säljaren inte följts.
 6. Registrering
  Om parterna inte kommit överens om annat ombesörjer Auto Center AB att bilen i förekommande fall besiktigas, registreras och försäkras. Utlägg för detta skall betalas av köparen och detta skall anges i köpeavtalet.
 7. Återtagandeförbehåll
  Auto Center förbehåller sig rätten att återtaga den sålda bilen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.
 8. Kreditköp:
  Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpeavtalet. Övriga kreditvillkor framgår av bifogad handling och avbetalningskontrakt.
 9. Tvist:
  Om en tvist i anledning av detta avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk rätt.

 

Import

 

Auto Center är Registrerad Importör av bilar. Var noga med att handla din bil av en importör som tar ansvar för för hela proceduren.

 

När du köper bilen av bilhandlare faller affären under svensk konsumentlagstiftning precis som vilken annan bilaffär som helst.

 

Situationen med bilar från utlandet har normaliserats på Svenska marknaden.

Problematiken med försäkringsbolag ,finansbolag mm. tillhör det förgångna.

Marknaden har tvingats anpassa sig till det världsläge som råder i Europa idag.

 

 

Bilfabrikanter har fällts och tvingats betala dryga böter efter flera Domar i EU-Domstolen som gäller den fria rörligheten av varor och kapital mellan de olika EU-Länderna.

 

Hela problematiken för bilfabrikanterna idag består i att de tvingas subventionera vissa Europeiska marknader hårt, för att inte tappa marknadsandelar till tex. japanerna, koreaner och alla andra aktörer på marknaden.

 

Detta faktum utnyttjar Vi maximalt och söker bilen där den råkar vara billigast för det tillfället. På detta sättet kan vi leverera Bilar med klass och kvalité till Oslagbara priser för våra kunder i Sverige.

 

 
vi säljer även Intyg:
Bullerintyg, Bromsintyg, stöld, Xenon, tank. mm.
 
för besiktning av bil importerat utanför EU